Vad kan jag förvänta mig?

• Intentionen med Antinituskuren är att den ska kunna ge en långvarig lindring av tinnitus eller t.o.m. permanent, men resultatet är högst individuellt och kan variera stort.

• En del kan uppleva ökad tinnitus i början av kuren, ofta de första dagarna. Detta är inte oroväckande utan betyder bara att kroppen känner av en påverkan från plåstret.

• För vissa människor, kan lindring från tinnitussymtomen komma dagar eller veckor efter avslutad behandling.

• Det kan löna sig att prova en ny 3-veckors kur fyra veckor efter sista plåstret om inte den första kuren hade positiv effekt. Det finns individuella variationer för när vi är mottagliga för effekten.

• En del blir tyvärr inte hjälpta av plåstret. Ingen behandlingsmetod är 100% effektiv.

*Ansvarsfriskrivning: Antinitus-plåster kan lindra symptomen vid tinnitus och enligt kliniska studier upplever 30-50% av Antinitus-användarna en lindring från sina tinnitussymtom. Effekten kan variera från person till person. Läs mer

FAQ

Kontakt
Sensori AB
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm, Sweden
Produktbeskrivning Antinitus

Antinitus är en metod för lindring av obehag vid tinnitus och utvecklad och framtagen i Sverige efter många års forskning och studier. Antinitus är enkelt att använda och appliceras smärtfritt. Antinitus tillverkas av material som är skonsamma mot huden.

Tinnitus är ett vanligt problem som påverkar ungefär 10 till 15% av befolkningen. Tinnitus är en ljudupplevelse i ett eller båda öronen, eller i huvudet utan någon motsvarande extern ljudkälla.

Läs noggrant instruktionerna innan du använder Antinitus. Om du har frågor eller funderingar som rör ditt tillstånd ska du rådfråga sjukvården.

Hur exakt fungerar Antinitusplåstret?
Antinitus är ett plåster som är utformat för att minska obehagen vid tinnitus. Plåstret innehåller ett unikt raster – en lins som skapar en organiserad signal, som förväntas, direkt eller indirekt, reglera hörselsystemet för att lindra obehagen vid tinnitus. Antinitus används för att lindra obehag vid tinnitus hos vuxna. Antinitusplåster är en engångsprodukt som ska bytas varje dag för att få bästa resultat.
[Läs mer]
Vad menar ni med lindring av tinnitus?

Tinnitus är en subjektiv upplevelse och mäts med skattningar av den drabbade. Lindring kan betyda olika saker för olika personer men i slutändan är det den drabbade som avgör. För en del är lindring en lägre ton eller styrka av sin tinnitus, för andra kan perioder av tystnad vara det viktiga.

När kan jag förvänta mig lindring under behandlingen?

Resultatet är högst individuellt. De flesta som får lindring får det under 3-veckorskuren med Antinitus, andra får det dagar eller veckor efteråt, och en del uppnår ingen lindring.

Hur använder jag Antinitus?

Fäst Antinitusplåstret på det sätt som beskrivs i instruktionerna för APPLICERING i bruksanvisningen. Plåstret ska bytas ut varje dag och användas i 24 timmar. Använd inte Antinitus mer än 21 dagar i följd. Använd bara ett plåster i taget.

Fäst plåstret bakom det öra där du har tinnitusbesvär. Om du har problem med båda öronen fäster du plåstret bakom örat med störst besvär. Det är en bra idé att byta plåster vid ungefär samma tid samma dag, t ex efter frukost eller i samband med dusch, för att hjälpa dig att komma ihåg att sätta på ett nytt Antinitusplåster.

När plåstret har öppnats ska det användas direkt och bytas varje dag. Plåstret får inte återanvändas och effekten kan inte garanteras. Eftersom tinnitus yttrar sig på olika sätt för olika personer kan effekten variera. En erfarenhet från studierna är att de lindrande effekterna tilltar efter behandlingsperiodens slut. Du kan leva precis som vanligt under behandlingen och behöver inte göra några ändringar alls beträffande exempelvis träning, vistelse inom- eller utomhus eller håruppsättning.

Bruksanvisning
Fungerar Antinitus för alla?
Antinitus effekt är individuellt varierande och fungerar inte för alla.
Har kliniska studier genomförts av Antinitus?

Två kliniska studier av Antinitus effekt på tinnituspatienter har genomförts i Sverige. Dessa visar att 30-50% av försökspersonerna upplevde lindring av besvären, eller att besvären helt upphörde efter behandlingstiden. Ytterligare en erfarenhet från studierna är att de lindrande effekterna tilltar efter behandlingsperiodens slut.

Kliniska studier och klinisk erfarenhet visar att Antinitus kan lindra besvären vid tinnitus och att Antinitus är mycket säkert att använda.
Läs mer

Tonen ökar i början av behandlingen, vad ska jag göra?
Tinnitusbesvären kan öka i början av behandlingen, men avtar vanligtvis efter några dagar.
Kan jag använda Antinitus tillsammans med min medicin?
Ja, Antinitus har ingen känd påverkan på läkemedel och kan användas såvida inte läkare har avrått.
Vilken är den rekommenderade behandlingscykeln för Antinitus?
Den rekommenderade behandlingscykeln är 3 veckor. Om tinnitusbesvären ökar eller återkommer efter en behandlingsperiod kan användningen av Antinitus återupptas 4 veckor efter den föregående behandlingen.
Vad innehåller en förpackning Antinitus?
Förpackningen innehåller en innerask med 21 Antinitusplåster samt en bruksanvisning med instruktioner för användning.
Var placerar jag Antinitusplåstret?
Plåstret skall placeras på huden över skallbenet bakom det öra där tinnitus upplevs som mest.
Antinitus relief patch
Ska jag ha ett plåster bakom båda öronen om jag har tinnitus i båda öronen?
Applicera Antinitusplåstret bakom det öra i vilket du upplever tinnitus. Om du upplever tinnitus i båda öronen applicerar du plåstret bakom örat med det största besvären.
Fortsätter behandlingseffekten av Antinitus efter att man har avbrutit behandlingen med produkten? Om så är fallet, hur länge?
Det är viktigt att fullfölja behandlingen under 3 veckor då de kliniska studierna och effekten av dessa bygger på denna behandlingstid.
Fungerar plåstret för alla typer av tinnitus?
Enligt de kliniska studierna har ett brett spektrum av tinnituspatienter behandlats och positiva effekter påvisats.
Kan plåstren användas för att förebygga tinnitus?
Det saknas studier och klinisk erfarenhet kring detta så det rekommenderas inte i dagsläget.
Kan plåstren användas för att förebygga hörselskador?
Nej, plåstret ska inte användas på detta sätt. Det är mycket viktigt att skydda öronen för skadliga ljud och buller för att inte få, eller förvärra, tinnitus.
Fungerar plåstret för ljudöverkänslighet, s.k. hyperacusis?
Det saknas studier kring detta ännu så länge men detta kommer att studeras i framtida studier då erfarenhet talar för att det finns en positiv effekt.
Kan plåstret användas i samband med annan behandling av tinnitus som brusapparat, KBT eller TRT?
Det finns inga kliniska studier kring detta men heller inget som motsäger användandet av Antinitus då. Rådgör med den läkare, terapeut eller audionom.
Kan produkten bäras samtidigt som en hörapparat?
Antinitus har ingen känd påverkan på hörapparater och kan användas såvida inte läkare har avrått.
På vilka marknader är Antinitusplåstret godkänt?
Antinitus är CE-märkt och är en registrerad medicinskteknisk produkt, klass 1 enligt EU-direktivet 93/42/EEC och därmed godkänd för den europeiska marknaden. Antinitus är även godkänt och registrerat i Kanada, Australien och Nya Zeeland.
Är Antinitusplåstret godkänt i USA?
Vi har ännu inte ansökt om registrering av vår medicintekniska produkt ANTINITUS med FDA, därför är produkten ännu inte godkänd för den amerikanska marknaden. Vi är engagerade i relevant klinisk forskning för att stödja en ansökan om godkännande av FDA och vi har för avsikt att ansöka om godkännande av FDA i USA så snart som möjligt.
Kan jag använda produkten om jag är gravid eller ammar?
Användning av Antinitus rekommenderas inte vid graviditet eller amning eftersom inga kliniska studier har gjorts på denna grupp.
Kan barn använda produkten?
Antinitus har inte studerats på barn och ska därför inte användas för lindring av obehag vid tinnitus hos barn under 18 år såvida inte läkare har ordinerat detta.
Fungerar Antinitus på Ménières sjukdom?
Antinitus kan ha en effekt på tinnitus i samband med Ménières sjukdom, men detta är inte specifikt studerat ännu.
Fungerar plåstret vid plötslig hörselförlust/dövhet och tinnitus?
Antinitus kan ha en effekt på tinnitus i samband med Ménières sjukdom, men detta är inte specifikt studerat ännu.
Måste man byta plåster regelbundet? Om så är fallet, varför?
Antinitus AB:s riskbedömning visar att den främsta potentiella risken med att använda Antinitusplåstret är att främmande föremål fastnar under plåstret, vilket kan leda till hudirritation. För att minska denna risk rekommenderas att plåstret ersätts dagligen och att hudområdet rengörs och torkas noggrant.
Hur länge kan plåstret lämnas kvar och ändå ge en effekt?
Plåstret har utformats och studerats för byte varje dygn och verkar så länge det är applicerat på huden.
Fungerar plåstret enbart på området bakom örat?
Plåstrets verkan har bara studerats då det placerats bakom örat.
Är produkten lika effektiv på alla hudtyper – färg, ålder, elasticitet?
Produkten verkar oberoende av hudtyp eftersom effekten ligger på fukten i huden på ytan av överhuden (epidermis).
Om huden kliar eller blir irriterad under plåstret, vad gör jag?
Om huden blir irriterad ska du sluta använda Antinitus tills irritation har upphört. Behandlingen kan fortsätta så snart irritationen har upphört.
Kan jag bada eller duscha med plåstret?
Antinitusplåstret tål vatten, men som vilket annat plåster kan det lossna lite i kontakt med vatten. Försök att byta plåstret dagligen efter dusch eller bad.
Har det förekommit djurförsök i samband med Antinitustester?
Inga djurförsök har förekommit.
Hur förvaras Antinitusplåstren?
Förvara plåstren kvar i asken på en torr plats i rumstemperatur (18 °C till 25 °C). Undvik direkt solljus. Utgångsdatum anges på förpackningen. När plåstret har öppnats ska det användas direkt och bytas varje dag. Använda Antinitusplåster kan kasseras med vanliga hushållssopor eller som brännbart avfall. Asken och bruksanvisningen kan sorteras som pappersavfall efter behandlingsperioden.

 

© 2019 Antinitus AB