En större interventionsstudie

En interventionsstudie med syfte att stärka Antinitus-plåstrets effektivitet och bekräfta dess säkerhet.

Studien genomfördes vid två öppenvårdsmottagningar som specialiserat sig på öron-, näs- och halssjukdomar, (Dr. Peter Åhnblad vid Sickla ÖNH-center och Dr. Anders Nordkvist, Läkarhuset +7, Göteborg).

Etthundra deltagare med kronisk tinnitus ingick i den kliniska undersökningen och 97 av dessa fullföljde studien. Alla deltagare fick aktiv Antinitus-behandling. Följande slutsatser drogs av resultaten från studien:

Behandling med Antinitus-plåstret i tre veckor resulterade i en statistiskt signifikant minskning av antalet poäng från behandlingsstart på frågeformuläret om tinnitus svårighetsgrad (TSQ) (P <0,01). Minskningen var av samma storleksgrad och var fortfarande signifikant vid uppföljningen fyra veckor efter avslutad behandling.

– En minskad tinnitusbörda rapporterades av ungefär hälften av studiepopulationen, mätt utifrån en minskning av TSQ-poäng och denna andel var likvärdig i slutet av behandlingen och vid uppföljningen.

– Andelen patienter som rapporterade en minskning av TSQ-poäng var signifikant större än andelen som rapporterade en ökning (P<0,05).

– Antinitus-behandlingen var säker och tolererades väl utan några rapporter om negativa händelser hos 52 % av de behandlade patienterna och inga allvarliga negativa händelser rapporterades.

– Andra rapporterade negativa händelser innefattade olika former av smärta, förkylningssymtom, yrsel och sömnlöshet.

– Tid till insomnande påverkades inte av behandlingen utifrån utvärderingen på gruppnivå.

– Livskvalitet mätt med SF-36 -skalan påverkades inte av behandlingen.

– En patient avbröt behandlingen i förtid på grund av ett svindelanfall i samband med förkylning och intag av läkemedlet diklofenak.

– Lokala hudreaktioner på applikationsplatsen, vilka aktivt övervakades under studien, rapporterades av 16 patienter. Hudreaktionerna var alla av låg intensitet, i de flesta fall självbegränsande vid fortsatt behandling, och resulterade i tillfälligt avbrott i behandlingen för endast två patienter.

© 2019 Antinitus AB